Oferta

Monitoring środowiska naturalnego

Monitorujemy i analizujemy środowisko naturalne pod kątem zanieczyszczeń i zagrożeń. Posiadamy dwa zespoły: w Płocku i we Włocławku.

Wykonujemy usługi:

 • pobierania próbek: 
  • wód podziemnych i powierzchniowych wraz z ich badaniem,
  • ścieków, osadów ściekowych wraz z ich badaniem,
  • gleby wraz z odwiertami, analiza składu granulometrycznego i oznaczenie wodoprzepuszczalności gruntów,
  • odpadów o kodach: 
   • 19 01 05*,
   • 19 01 06*,
   • 19 01 11*;
 • okresowych pomiarów emisji: 
  • gazów odlotowych i pobierania pyłów do powietrza za pomocą przenośnych analizatorów spalin wraz z pomiarami parametrów odniesienia,
  • gazów składowiskowych,
  • niezorganizowanej lotnych związków organicznych na instalacjach technologicznych oraz innych obiektach metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) z wykorzystaniem metody optycznego obrazowania gazów,
 • rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego,
 • terenowe i dokumentacyjne:
  • ​pomiary przesiewowe emisji niezorganizowanej,​
  • prace wiertnicze oraz rozpoznania stanu gleb i wód,
  • pomiary emisji w zakładach produkcyjnych,
  • pomiary regulacyjne pieców technologicznych.

Zobacz także