O firmie

Standardy antykorupcyjne

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy ORLEN.


Grupa ORLEN wszelkie swoje działania opiera na fundamentalnych wartościach: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia i niezawodność. Wartości będących podstawą Kodeksu Etyki Grupy ORLEN, który jest zbiorem zasad postępowania spółek w ich działalności biznesowej. W tych wartościach swoje źródło mają również standardy antykorupcyjne, przyjęte przez spółki Grupy ORLEN.

ORLEN dba o kształtowanie świadomości antykorupcyjnej swoich pracowników, kontrahentów i innych interesariuszy, a także stosuje najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, aby ograniczać ryzyko korupcji i nadużyć. Promujemy najwyższe standardy etyczne i antykorupcyjne, takie jak: uczciwość, transparentność i zgodność. Zasada zachowania należytej staranności i wykonywania swoich czynności zawodowych w zgodzie z obowiązującym prawem przyświeca każdemu pracownikowi. ORLEN promuje kulturę zgodności i przejrzystości, która jest priorytetem w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju całej Grupy. Wdrożone rozwiązania określają ustandaryzowane i spójne zasady postępowania oraz uzupełniają Kodeksu Etyki Grupy ORLEN w zakresie budowy świadomości i zasad postępowania ograniczającego ryzyka wystąpienia korupcji i nadużyć.

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom wskazuje na najbardziej jaskrawe zachowania zabronione, ale podkreśla również brak tolerancji dla każdego działania niezgodnego z prawem. Przyjęty model wynika z identyfikowanego ryzyka korporacyjnego, a konsekwencją szacowania ryzyka są zastosowane mechanizmy kontrolne w celu jego ograniczenia. ORLEN koncentruje wysiłki przede wszystkim na zapobieganiu nieprawidłowościom oraz kształtowaniu świadomości i wdrażaniu rozwiązań systemowych, w tym na szkoleniu pracowników, zapewnieniu transparentności czy weryfikowalności działań. Od swoich kontrahentów oczekuje podobnego podejścia, dlatego obliguje swoich partnerów biznesowych do deklarowania zgodności z najwyższymi standardami antykorupcyjnymi, poprzez stosowanie klauzuli antykorupcyjnej w umowach handlowych, jednocześnie weryfikując ich wiarygodność przed nawiązaniem relacji gospodarczych.

ORLEN określa, jakie upominki oraz kiedy pracownicy i reprezentanci spółki mogą wręczać i przyjmować, a także zapewnia możliwość ich rejestrowania. Ponadto w Grupie ORLEN wdrożone zostały organizacyjne i regulacyjne rozwiązania, których celem jest zachowanie przejrzystości działań i unikania konfliktu interesów. Stworzone są warunki, zarówno do deklarowania swoich powiązań, jak i ujawniania konfliktu interesów. Zapewniamy możliwość zgłaszania przypadków naruszenia prawa, w tym anonimowo i poufnie. Zgłoszenia te wyjaśniane są przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa ORLEN z poszanowaniem zasad ochrony praw osoby zgłaszającej.

Realizując wymienione powyżej cele i kierując się przyjętymi wartościami wdrożyliśmy w spółkach Grupy ORLEN:

  • Politykę przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
  • Politykę zarządzania konfliktem interesów,
  • Politykę przyjmowania i wręczania upominków,
  • Zasady organizacji procesu weryfikacji kontrahentów,
  • System zgłaszania nieprawidłowości.