O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Poniżej znajdziesz wszystkie certyfikaty przyznane ORLEN Eko oraz dokumenty kluczowe dla funkcjonowania naszej firmy.

Swoją działalność prowadzimy w oparciu o prawomocne decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz certyfikowany w 2006 roku Zintegrowany System Zarządzania:

  • Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 – certyfikat ważny do: 26.01.2027
  • Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015 – certyfikat ważny do: 26.01.2027
  • BHP wg normy PN ISO 45001:2018 – certyfikat ważny do: 26.01.2027.

W ramach działalności laboratoryjnej wdrożyliśmy wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025. W 2007 r. uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji.

Monitorujemy zmienne wymagania prawne i dążymy do zgodności naszej oferty ze wszelkimi obostrzeniami. Podejście w oparciu o ryzyka umożliwia nam rozpoznanie zagrożeń związanych z procesami, naszym wpływem na środowisko naturalne oraz BHP. Dzięki temu możemy zaplanować i zastosować działania zapobiegawcze.

Przyjmujemy każde zgłoszenie z zakresu BHP i podejmujemy odpowiednie działania. Angażujemy pracowników spółki w budowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Powyższe cele zostały określone i uszczegółowione w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która została przyjęta w spółce 16 grudnia 2020 r. 

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje realizację usług:

  • świadczonych na terenie pomieszczeń zajmowanych przez ORLEN Eko,
  • w miejscu świadczonych usług,
  • w drodze do lub z miejsca świadczenia usług na terenie kraju oraz zagranicznych spółek Grupy ORLEN.

Zakres fizyczny Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dostępny u Pełnomocnika Zarządu do spraw Systemów Zarządzania i Ochrony Informacji.​ 

W 2007 roku otrzymaliśmy certyfikat akredytacji nr AB 835, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl). Dotyczy on prowadzonej przez nas działalności laboratoryjnej. Sprawozdania z badań wydawane przez akredytowane laboratoria są uznawane przez instytucje w krajach, które są sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/MRA).

Przyznana akredytacja potwierdza, że laboratorium zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką i umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Oprócz tego dostarcza wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje, np. w zakresie ochrony środowiska. 

Wdrożenie i stosowanie przez ORLEN Eko wymagań normy akredytacyjnej - PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" umożliwia nam wykazanie, że działamy w sposób kompetentny i jesteśmy w stanie uzyskiwać wyniki spełniając wymagania norm, przepisów prawnych oraz klientów. 

Prowadzimy działalność z myślą o naszych klientach i ich potrzebach. Podążamy za zmieniającymi się oczekiwaniami oraz wymaganiami, w tym również przepisami prawa. Świadczymy swoje usługi bezstronnie i odpowiedzialnie zarządzamy wszystkimi dostępnymi nam informacjami. 

Poniżej prezentujemy aktualny certyfikat akredytacji wraz ze szczegółowym zakresem akredytacji. Certyfikat i zakres dostępne są również na stronach www.pca.gov.pl.​

W naszej spółce obszar bezpieczeństwa pracy jest regulowany przez przepisy krajowe i Unii Europejskiej, a także instrukcje, normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji prac. 

Funkcjonujący w Grupie ORLEN Kompleksowy System Prewencji obejmuje wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu:

  • bezpieczeństwa pracy,
  • bezpieczeństwa procesowego,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • ratownictwa chemicznego.

KSP jest podstawą opracowanych standardów będących częścią Klauzuli Bezpieczeństwa Pracy załączanego do umów.

Przedmiotowe wymagania zawarte zostały w dokumentach do pobrania: