O firmie

Dane osobowe

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną przez ORLEN Eko Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. 

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Eko Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest ORLEN Eko Sp. z o.o. (w dalszej części: „MY“). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerem: (24) 256-76-61. 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, mailowo pod adresem: daneosobowe.eko@orlen.pl​. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orleneko.pl, w zakładce kontakty

Dane osobowe możemy przetwarzać w związku z następującymi procesami:​

Obowiązuje osoby fizyczne wskazane KRS, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG i/lub wspólnicy spółki cywilnej; członkowie personelu kontrahentów lub klientów ORLEN Eko