Oferta

Gospodarowanie odpadami

Organizujemy oraz nadzorujemy usługi związane z załadunkiem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów.

Posiadamy:

  • ​Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON),
  • Instalację Rozdrabniania Odpadów,
  • halę magazynową odpadów.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych umożliwia unieszkodliwianie osadów biologicznych i szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, a także innych odpadów niebezpiecznych o podobnych właściwościach.

Praca instalacji pozostaje w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Dotyczą one:

  • dotrzymywania dopuszczalnych wartości standardów emisji,
  • dotrzymywania parametrów prowadzenia procesu,
  • jakości odprowadzanych ścieków.

Ciąg technologiczny składa się z:

  • systemu przygotowania i transportu odpadów,
  • dwóch linii spalania w piecach fluidalnych,
  • systemów odzysku ciepła i oczyszczania spalin – odrębnych dla każdego pieca.

Instalacja jest przeznaczona przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów, które pochodzą z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków, a jej nominalna wydajność wynosi 50 000 ton odpadów rocznie. 

Podczas dostarczania odpadów do spółki ORLEN Eko, prosimy o korzystanie z systemu BDO. Numer rejestrowy ORLEN Eko to 000000875. W razie awarii systemu, prosimy o korzystanie z poniższego wzoru karty przekazania odpadów.

Zobacz także